Villkor och bestämmelser

Allmänna bestämmelser och villkor

Inledning

Nedan finner du våra allmänna villkor. Dessa gäller alltid när du använder eller gör en beställning via vår webbplats. De allmänna villkoren innehåller viktig information för dig som köpare. Vänligen läs igenom dem noggrant. Vi rekommenderar också att du sparar eller skriver ut dessa villkor så att du kan läsa dem igen vid ett senare tillfälle.

 1. Definitioner
  • Webbplatsens ägare: STC Tummers, Cappelblok 36, 81548532. Ägare av webbshop.
  • Webbplats: STC Tummers webbplats, som nås via Nevali.se och alla tillhörande underdomäner.
  • Säljare: Rookie To Fly E-handel Co, Ltd. Feng huang road , Dianzixinxichanyeyuan2 #, Chizhoushi, Anhuisheng, Kina. Företaget som säljer produkterna på webbplatsen.
  • Kund: den fysiska person som, utan att agera i utövandet av ett yrke eller en verksamhet, ingår ett Avtal med Säljaren och/eller har registrerat sig på Webbplatsen.
  • Avtal: alla arrangemang eller avtal mellan Säljaren och Kunden, av vilka de Allmänna Villkoren utgör en integrerad del.

2. Allmänna villkor: de nuvarande allmänna villkoren.

 • Tillämplighet av allmänna villkor
  • Alla erbjudanden, Avtal och leveranser från Säljaren omfattas av de Allmänna Villkoren, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen.
  • Om Kunden i sin order, bekräftelse eller meddelande som innehåller accept inkluderar bestämmelser eller villkor som avviker från, eller inte framgår av, de Allmänna Villkoren, är dessa endast bindande för Säljaren om och i den mån de uttryckligen har accepterats av Säljaren skriftligen.
  • Om specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, gäller även dessa villkor, men i händelse av motstridiga villkor kan kunden alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom.

 • 3. Priser och information
  • Kunden betalar inte moms på produkter från Webshopeigenaars webbplats.
  • Inga separata fraktkostnader kommer att debiteras.
  • Innehållet på Webbplatsen har sammanställts med största omsorg. Säljaren kan dock inte garantera att all information på Webshopeigenaars webbplats är korrekt och fullständig vid alla tidpunkter. Alla priser och annan information på Webshopeigenaars webbplats och i annat material som härrör från säljaren är därför föremål för uppenbara programmerings- och skrivfel.
  • Säljaren kan inte hållas ansvarig för (färg)avvikelser på grund av skärmkvalitet.

 • 4. Ingående av avtal
  • Avtalet träder i kraft vid tidpunkten för Kundens accept av Säljarens erbjudande och uppfyllandet av de villkor som därmed fastställts av Säljaren.
  • Om Kunden har accepterat erbjudandet elektroniskt, skall Säljaren omedelbart bekräfta mottagandet av accept av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats, har Kunden möjlighet att upplösa Avtalet.
  • Visar det sig att felaktiga uppgifter lämnats av Kunden vid accept eller annat ingående av Avtalet, äger Säljaren fullgöra sitt åtagande först sedan korrekta uppgifter erhållits.
  • Säljaren får inom rättsliga ramar informera sig om huruvida Kunden kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, men också om alla fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av Avtalet. Om säljaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att neka en beställning eller ansökan med skäl eller att bifoga särskilda villkor, till exempel förskottsbetalning, till utförandet.

 • 5. Registrering
  • För att kunna använda webbplatsen på bästa sätt kan kunden registrera sig via registreringsformuläret/alternativet för registrering av konto på webbplatsen.
  • Under registreringsförfarandet väljer Kunden ett användarnamn och lösenord med vilka han kan logga in på Webbplatsen efter registreringen. Kunden ansvarar för att välja ett tillräckligt tillförlitligt lösenord.
  • Kunden måste hålla sina inloggningsuppgifter, sitt användarnamn och lösenord strikt konfidentiella. Webshopeigenaar är inte ansvarig för missbruk av inloggningsuppgifter och kan alltid anta att en kund som loggar in på webbplatsen faktiskt är den kunden. Allt som sker via Kundens konto är Kundens ansvar och risk.
  • Om kunden vet eller misstänker att hans inloggningsuppgifter har hamnat i händerna på obehöriga personer, måste han ändra sitt lösenord så snart som möjligt och/eller informera Webshopeigenaar om detta, så att Webshopeigenaar kan vidta lämpliga åtgärder.

 • 6. Genomförande av avtalet
  • När ordern har mottagits av Säljaren, kommer Säljaren att skicka produkterna så snart som möjligt, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel.
  • Säljaren har rätt att anlita tredje man för fullgörande av sina skyldigheter enligt Avtalet.
  • Leveranstiden skall i princip vara 12 dagar. Leveranssättet kan ske på olika sätt och är beroende av säljarens bedömning.
  • Om Säljaren inte kan leverera produkterna inom den avtalade perioden ska Webshopeigenaar informera Kunden. I detta fall kan kunden komma överens om ett nytt leveransdatum eller ges möjlighet att upplösa avtalet kostnadsfritt.
  • Webshopeigenaar råder kunden att inspektera de levererade produkterna och att rapportera eventuella fel som upptäcks inom rimlig tid, helst skriftligen. Se vidare artikeln om garanti och överensstämmelse.
  • När de produkter som ska levereras har levererats till den angivna leveransadressen övergår risken för dessa produkter till Kunden. Om annat uttryckligen avtalats skall risken övergå till Kunden i ett tidigare skede. Om Kunden väljer att hämta produkterna övergår risken vid överlämnandet av produkterna.
  • Säljaren har rätt att leverera en liknande produkt av liknande kvalitet som den beställda produkten, om den beställda produkten inte längre är tillgänglig. Kunden har då rätt att kostnadsfritt häva Avtalet och kostnadsfritt returnera produkten.

 • 7. Ångerrätt
  • Denna artikel gäller endast om Kunden är en fysisk person som inte agerar i utövandet av sitt yrke eller sin näringsverksamhet.
  • Kunden har rätt att häva det avtal som ingåtts på distans med säljaren utan kostnad inom 14 dagar efter mottagandet av produkten, utan att ange skäl.
  • Fristen börjar löpa dagen efter det att Kunden, eller en av denne i förväg utsedd tredje part, som inte är transportör, har mottagit produkten, eller:
 • om Kunden beställt flera produkter i samma beställning: den dag då Kunden, eller en tredje part utsedd av Kunden, mottog den sista produkten;
 • om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då kunden, eller en tredje part som utsetts av honom, mottog den sista försändelsen eller delen;
 • För avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då kunden, eller en tredje part som utsetts av honom, mottog den första produkten.
  • Kunden måste själv stå för returkostnaderna, om dessa kostnader är högre än den vanliga posttaxan kommer säljaren att tillhandahålla en uppskattning av dessa kostnader. Fraktkostnader som kunden ådragit sig vid köp av produkten ingår inte i returkostnaderna och förblir på kundens egen bekostnad.
  • Under den ångerperiod som avses i punkt 1 ska kunden behandla produkten och dess förpackning med omsorg. Kunden får endast öppna förpackningen och använda produkten i den mån detta är nödvändigt för att inspektera produkternas art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten här är att denna inspektion inte får gå utöver vad Kunden skulle kunna göra i en fysisk butik.
  • Kunden är endast ansvarig för värdeminskning av produkten som beror på ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet enligt föregående stycke.
  • Kunden kan häva avtalet i enlighet med den period som anges i punkt 1 i denna artikel genom att skicka modellens återkallelseformulär (digitalt) till Webshopeigenaar, eller på annat sätt otvetydigt meddela Webshopeigenaar att han avstår från köpet. I händelse av ett digitalt meddelande kommer säljaren att bekräfta mottagandet av detta meddelande. Efter att ha mottagit produkten har Kunden fortfarande 14 dagar på sig att returnera produkten. Om du utövar din ångerrätt kommer produkten att returneras till entreprenören med alla levererade tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i sitt ursprungliga skick och förpackning. För att utöva denna rätt, vänligen kontakta oss på Kontakta@nevali.se Returadress på begäran.

 

 • Belopp som redan betalats (i förskott) av Kunden kommer att återbetalas till Kunden så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter Avtalets upphörande, på samma sätt som Kunden betalade för beställningen. Om kunden har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen, behöver Webshopeigenaar inte återbetala de extra kostnaderna för den dyrare metoden. Om inte Webshopeigenaar erbjuder sig att hämta produkten själv, kan säljaren vänta med återbetalning tills säljaren har mottagit produkten eller tills kunden bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som är tidigare.
 • Information om huruvida ångerrätten är tillämplig eller inte och eventuellt önskat förfarande ska tydligt anges på Webbplatsen i god tid innan Avtalet ingås.
 • Ångerrätten gäller inte för:
 • Produkter som skapas av entreprenören i enlighet med kundens specifikationer;

 • 8. Betalning
  • Kunden ska betala Webshopeigenaar enligt de betalningsmetoder som anges i beställningsförfarandet och eventuellt på webbplatsen. Webshopeigenaar är fri i sitt val av betalningsmetoder och dessa kan också ändras från tid till annan. Vid betalning efter leverans har Kunden en betalningsfrist på 14 dagar från och med dagen efter leverans.
  • Om Kunden inte i tid fullgör sina betalningsskyldigheter ska Kunden, efter att ha underrättats av Säljaren om den sena betalningen och Säljaren har gett Kunden en period på 14 dagar för att ändå fullgöra sina betalningsskyldigheter, betala lagstadgad ränta på det belopp som fortfarande är skyldigt efter underlåtenheten att betala inom denna 14-dagarsperiod, och Säljaren ska ha rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnader som den har ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15 % för utestående belopp upp till 2 500 €; 10 % för nästa 2 500 € och 5 % för nästa 5 000 €, med ett minimum på 40 €. Säljaren får avvika från dessa belopp och procentsatser till förmån för kunden.

 • 9. Garanti och överensstämmelse
  • Denna artikel är endast tillämplig om kunden inte agerar i utövandet av sitt yrke eller företag. Om Webshopeigenaar lämnar en separat garanti på produkterna, gäller denna för alla typer av kunder, utan att det påverkar vad som just har sagts.
  • Säljaren garanterar att produkterna överensstämmer med Avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet samt de lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gäller vid tidpunkten för Avtalets ingående. Om så särskilt avtalats garanterar Säljaren också att produkten är lämplig för annat än normal användning.
  • Om den levererade produkten inte överensstämmer med Avtalet, måste Kunden informera Webshopeigenaar inom en rimlig tidsperiod efter att han har upptäckt felet.
  • Om Säljaren anser att klagomålet är välgrundat, kommer de relevanta produkterna att repareras, ersättas eller återbetalas efter samråd med Kunden. Med förbehåll för artikeln om ansvar är den maximala ersättningen lika med det pris som Kunden betalat för produkten.

 • 10.Förfarande vid klagomål
  • Om kunden har ett klagomål på en produkt (i enlighet med artikeln om garanti och överensstämmelse) och/eller om andra aspekter av säljarens tjänst, kan han skicka ett klagomål till Webshopeigenaar via e-post. Se kontaktuppgifterna längst ner i de allmänna villkoren.
  • Webshopeigenaar kommer att förse Kunden med ett svar på klagomålet så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom 7 dagar efter mottagandet av klagomålet. Om det ännu inte är möjligt att ge ett väsentligt eller slutgiltigt svar, kommer Webshopeigenaar att bekräfta klagomålet inom 7 dagar efter mottagandet av klagomålet och ge en indikation på den period inom vilken den förväntar sig att ge ett väsentligt eller slutgiltigt svar på kundens klagomål.

 

 • 11.Personuppgifter
  • Säljaren behandlar kundens personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyn.

 

 • 12. Slutbestämmelser
  • Avtalet regleras av nederländsk lag.
  • Om inte annat föreskrivs i tvingande lag, kommer alla tvister som kan uppstå till följd av avtalet att överlämnas till den behöriga nederländska domstolen i det distrikt där säljaren har sitt säte.
  • Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor visar sig vara ogiltig, ska detta inte påverka giltigheten av de allmänna villkoren i sin helhet. I sådant fall kommer parterna att fastställa en eller flera nya bestämmelser som ska ersätta den eller dem, vilka kommer att ge form åt avsikten med den ursprungliga bestämmelsen så mycket som är juridiskt möjligt.
  • I dessa Allmänna Villkor avses med "skriftligen" även kommunikation via e-post och fax, förutsatt att avsändarens identitet och e-postmeddelandets integritet är tillräckligt fastställda.